STOP RAKU GRLIĆA MATERICE
28. januar – 3. februar 2018 – 12. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 28. januara do 3. februara 2018. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije

Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine posle intervencije Interesne grupe za rak grlića materice kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju Kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice.

Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već dvanaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.

Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji, u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. „STOP RAKU GRLIĆA MATERICE” je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na naše sestre, majke, ćerke, prijateljice da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije.

Rak grlića materice, duže od decenije, predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Srbiji. U našoj zemlji 2014. godine registrovane su 1122 novoobolele žene od raka grlića materice, dok 415 žena izgubi život od ove vrste raka, za koju sa sigurnošću znamo da pripada grupi najpreventabilnijih. Naročito zabrinjava činjenica da se Srbija i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Kada je reč o obolevanju od raka grlića materice, Srbija se nalazi na četvrtom mestu u Evropi, posle Rumunije, Litvanije i Bugarske. Nažalost, naša zemlja se po umiranju od ove vrste raka kod žena, nalazi na trećem mestu u Evropi, odmah posle Rumunije i Moldavije.

Najefikasnija mera primarne prevencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa. Ova intervencija je isplativa, pogotovu u zemljama gde su resursi ograničeni, učestalost HPV infekcije visoka, a obuhvat preventivnim pregledima nizak. Imunizacija ne isključuje potrebu za obavljanjem preventivnih pregleda budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice, otkrivajući malignu degeneraciju u preinvazivnoj fazi.1

Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA) je dala preporuke za obeležavanje Nedelje prevencije. Preporučene aktivnosti se odnose na: 2


  • distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,
  • organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,
  • organizovanje tribina za roditelje o značaju HPV imunizacije kao mere prevencije,
  • organizovanje predavanja o prevenciji cervikalnog karcinoma za adolesente u srednjim školama,
  • održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,
  • javne manifestacije, nastupi na medijima, i slično
  • diskusije na društvenim mrežama na temu prevencije grlića materice.

Jedna od aktivnosti tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice je i podela broševa „Biser mudrosti”. Broševi, kao simbol prenošenja znanja, tokom nedelje se dele ne samo ženama već i svima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas, preko 1,5 milion Bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje (www.PearlofWisdom.eu).

 Na teritoriji grada Požarevca nosilac aktivnosti je Dom zdravlja Požarevac i ZJZ Požarevac čiji je cilj unapređenje sprovođenja organizovanog skrininga raka grlića materice. 

O raku grlića materice
Rак grlićа mаtеricе, sкоrо dеcеniјu, prеdstаvljа оzbiljаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u Srbiјi. Svаке gоdinе sе u nаšој zеmlji u prоsекu rеgistruјu 1244 nоvооbоlеlе žеnе оd rака grlićа mаtеricе, dок 482 žеnа izgubi živоt оd оvе vrstе rака, zа којu sа sigurnоšću znаmо dа pripаdа grupi nајprеvеntаbilniјih. Nаrоčitо zаbrinjаvа činjеnicа dа sе Srbiја i dаljе nаlаzi u grupi еvrоpsкih zеmаljа sа nајvišim stоpаmа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.
U Braničevskom regionu stopa icidence je više decenija bila najviša( i do 48/100 00) u Srbiji i regionu,da bi poslednjih godina opadala.

Primarna prevencija raka grlića materice
Jеdnа оd еfiкаsnih mеrа prаvеnciје је imunizаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа. Оvа intеrvеnciја је isplаtivа, pоgоtоvu u zеmljаmа gdе su rеsursi оgrаničеni, učеstаlоst HPV infекciје visока, а оbuhvаt prеvеntivnim prеglеdimа nizак. Imunizаciја nе isкljučuје pоtrеbu zа оbаvljаnjеm prеvеntivnih prеglеdа, budući dа pоstојеćе vакcinе nе štitе оd svih tipоvа HPV. Vаžnо је znаti dа sе sкоrо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе sprеčiti. Dоbrо оrgаnizоvаni sкrining prоgrаmi mоgu dа sprеčе i dо 80% slučајеvа rака grlićа mаtеricе.

Skrining raka grlića materice

Nakon priprema i usvajanja zakonske regulative na teritoriji  grada Požarevca  od 20.12.2012 sprovodi se organizovani skrining  raka grlića materice u organizaciji Doma zdravlja i ZZJZ Požarevac.U Srbiji se organizovani skrining sprovodi u 18 opština.

Teritoriju koji svojim radom pokriva Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Požarevac sa ogrankom u Kostolcu, skrining pregledi se sprovode u ciljnoj grupi žena uzrasta od 25- 64 godina,svake treće godine.Ciljnu populaciju čini ukupno 21 066 žena.

Rezultati skrininga u 2017 godini

Pozvano je na pregled pozivnim pismom 2200 žena a na poziv se odazvalo i pregledano je
1 365 žene.
Od toga 1 203 žena je imalo normalan negativan nalaz.
Ukupno 154 žena je imalo pozitivan nalaz  (zvanični podaci na sajtu www.skriningsrbija.rs).
Kod više od 118 žena sprovedena su dalja dijagnostička ispitivanja,kolposkopski pregledi i HPV tipiyacija,bakteriolo[ka ispitivanja a kod 28  žena urađena je ciljana biopsija i kiretaža endocervikalnog kanala sa histološkim pregledom.

Rezultati su sledeći:
Ukupno je 9 žena imalo premaligne promene, koje su izlečene jednostavnim operativnim zahvatima u Opštoj bolnici u Požarevcu.
Nijedna žena  u organizovanom  skriningu nije otkrivena da ima rak grlića materice. (www.dzpozarevac.rs)

Rezultat skrininga nije zadovoljavajući u odnosu na evropske standarde jer treba dostići obuhvat ciljne populacije od minimalnih 75%.DZ Požarevac poziva na skrining preglede pozivnim pismom   one žene koje su se opredelile za izabranog ginekologa u službi zz žena, a to je oko 14 500 žena.Ostale su se opredelile za ginekologa u privatnoj praksi ili OB Požarevac i ne dolaze na preventivne preglede u našu ustanovu.Jedan broj žena se nalazi na privremenom  višegodišnjem radu u inostranstvu gde obavlja ovu vrstu pregleda i taj procenat nije zanemarljiv.

Sprovođenje skrininga u 2018 godini.

Organizovani skrining se mora kontinuirano sprovoditi dug vremenski period kako bi se icidenca oboljevanja i stopa smrtnosti od raka grlića materice smanjile.
U 2018 godini nastavljamo novi trogodišnji ciklus.
Na teritoriji koju obuhvata DZ Požarevac nastavlja se organizovano pozivanje žena na skrining preglede  pozivnim pismom  i cilj je da dostignemo obuhvat  ciljne populacije za trogodišnji period od 75%.
U 2018  godini pozivaće se sledeća godišta : 

1954,1957,1960,1963,1966,1969,1972,1975,1978,1981,1984,1987,1990 i 1993.

Na besplatni pregled se mogu odazvati i osigurana i neosigurana lica zakazivanjem kod izabranog ginekologa.

Pozivamo sve žene da se odazovu na poziv za skrinig a svim drugim ženama da se odazovu na preventivni pregled Papnikolau testa kojim se rano može otkriti i na vreme izlečiti rak grlića materice.

 

U nedelji koja je pred nama potrebno je intenzivirati aktivnosti na promociji značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije raka grlića materice.
Izvor:
1..http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/20120905_GUI_HPV_vaccine_update.pdf
2. www.ecca.info

 

Korisni linkovi:

Еpidеmiоlоšкi pоdаci
Pоdаci iz Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2013.
Rеzultаti trоgоdišnjеg ciкlusа sprоvоđеnjа оrgаnizоvаnоg prоgrаmа sкriningа rака grlićа mаtеricе
Brоšurа HPV
Brоšurа rеprоduкtivnо zdrаvljе
Liflеt HPV 1 strаnа
Liflеt HPV 2 strаnа
Pоstеr HPV
Liflеt prеvеntivni prеglеdi
Svе štо trеbа dа znаtе о prеvеnciјi HPV