СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ

Адреса: Пожаревац,Јована Шербановића 12

Начелник службе:

Др Живорад Илић -специјалиста опште стоматологије

012/222-666 локал 121

Главна сестра:

Мирјана Јанковић

012/222-666 локал 121

Информације:

012/222-666 локал 121, 124, 125  од 7,00-19,00 х

Радно време:
Стоматолошка служба за здравствену заштиту одраслих ради у две смене сваког радног дана у времену од 7,00 до 20,30 х као и дежурство сваке суботе и недеље од 7,00 до 13,00х.

Изабрани стоматолог:

Избор стоматолога је добровољан,као и могућност замене у скалду са законским прописима.

Служба за стоматолошку здравствену заштиту одраслих обухвата следећа одељења:

  • одељења за болести зуба са ендодонцијом
  • одељење опште стоматологије
  • одељење оралне хирургије
  • одељење парадонтологије са оралном медицином
  • одељење стоматолошке протетике и зубне технике
  • стоматолошки рендген кабинет

Рад у служби обављају четири стоматолога и то:

Др Живорад Илић – специјалиста опште стоматологије
Др Весна Момчиловић-специјалиста болести зуба са ендодонцијом
Др Ивица Глишић-специјалиста парадонтологије са оралном медицином
Др Предислав Филиповић- специјалиста оралне хирургије

 

 

Огранак Костолац :

Др Крста Крстић- доктор стоматологије
Др Ана Коматина- доктор стоматологије

012/240-303   локал - 105

 

Заказивање :
Телефонским путем или лично
012/ 222-666

Ординација

Стоматолог

Асистент

Локал

бр. 1

Др Живорад Илић

Зорица Димитријевић

121

бр.2

Др Ивица Глишић

Мирјана Јанковић

121

бр.10

Др Предислав Филиповић

Дијана Јовановић

125

бр.13

Др Весна Момчиловић

Зоран Јанковић

124

 

 

Рад у служби:

Служба за Стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Пожаревац обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту становништва и пружа услуге на примарном и секундарном нивоу, које представљају интегрални део основне здравствене заштите. Служба за стоматолошку здравствену заштиту: систематски прати и проучава стање стоматолошке здравствене заштите, испитује и примењује методе раног откривања, спречавања и лечења стоматолошких обољења. Организује превентивни рад са приоритетним групама становништва, спроводи стручно усавршавање здравствених радника и сарадника и пружа све врсте услуга по специјалностима.
Садржај и обим рада:
У служби се обављају специјалистички превентивни и куративни прегледи.
Стоматолошке услуге пружају се осигураницима  прегледи и лечење болести уста и зуба из чл.41 Закона о обавезном осигурању на терет средстава здравственог осигурања:
Члан 41
Осигураним лицима обезбеђују се прегледи и лечења болести уста и зуба у амбулантно-поликлиничким и стационарним условима и то најмање:
1) преглед и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања а најкасније до навршених 26 година живота, старијих лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
2) прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
3) указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле;
4) прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, пре трансплантације бубрега, односно операција на срцу;
5) прегледи и лечење болести уста и зуба у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалног предела;
6) ургентни стоматолошки и хируршки прегледи и лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију остеосинтетским материјалом;
7) израда акрилатне тоталне и субтоталне протезе код особа старијих од 65 година живота;
8) неопходан стоматолошки третман, укључујући и фиксне ортодонске апарате у оквиру преоперативног и постоперативног третмана код особа са урођеним и стеченим тежим деформитетом лица и вилице;
9) израда протетских надокнада лица и вилице (интраоралне постресекционе протезе и протезе лица) у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције, укључујући и имплантате за њихово учвршћивање;
10) прегледи и лечење болести уста и зуба код лица код којих је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота;
11) прегледи и лечење болести уста и зуба осигураника из члана 22. овог закона.
Лицима из става 1. тач. 10) и 11) овог члана обезбеђује се право на прегледе и лечење болести уста и зуба ако су приходи осигураног лица испод цензуса утврђеног актом из члана 22. став 2. овог закона.

Ванстандарднене услуге пружају се свим осигураницима који нису обухваћени овим чланом по ценовнику Дома здравља Пожаревац.
Одељење стоматолошке протетике и зубне технике израђује  тоталне и парцијалне акрилатне протезе,визил протезе, метал-керамику, израђује ливене надоградње.