АКРЕДИТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Децембар 2016.

Д.З. ПОЖАРЕВАЦ ДОБИО АКРЕДИТАЦИЈУ НА 7 ГОДИНА ОД ДЕЦЕМБРА 2016. ДО ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ

 

08.12.2016.

ЗАВРШЕНА ЈЕ ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ПРОЦЕСУ РЕ-АКРЕДИТАЦИЈЕ Д.З. ПОЖАРЕВАЦ

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије образовала је тим за спољашње оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга, који је посетио нашу установу у периоду од 05. до 07. децембра 2016.године. Тим за спољашње оцењивање спроводи оцењивање у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа примарне здравствене заштите.

Испод можете погледати фотографије са завршног састанка на коме су чланови Тима за спољашње оцењивање информисали руководство и запослене у здравственој установи о обављеној акредитацијској посети и општем утиску који указује да је у Дому здравља Пожаревац  уложен значајан труд да се према препорукама Агенције за акредитацију унапреди квалитет и безбедност пацијента.

Очекује се достављање извештаја од агенције за акредитацију З.У. у коме ће овај тим дати коначно мишљење.

 

26.11.2015.

Завршена је друга редовна  годишња  посета  спољашњих  оцењивача  агенције  за  акредитацију  Републике Србије 

Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoди сe у склaду сa зaкoнoм , нaкoн две године oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe.

Здрaвствeнa устaнoвa дом здравља Пожаревац стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 3 гoдине, и дoдeљeн joj je сeртификaт брoj A-101-09/2013.

Друга редовна посета је обављена 25.11.2015.  од 10.00 до 18.00 часова.

Редовну посету је обавила др Данка Живановић,  спољашњи оцењивач Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

 

Општи утисак је да је у Дому здравља Пожаревац  у протеклих годину дана уложен значајан труд да се према препорукама Агенције за акредитацију унапреди квалитет и безбедност пацијента, што је за резултат имало унапређење нивоа квалитета у односу на период у коме је извршено спољашње оцењивање.

Детаљнији извештај са општим утикском оцењивача можете преузети овде Извештај

13.01.2015.

Завршена је прва редовна  годишња  посета  спољашњих  оцењивача  агенције  за  акредитацију  Републике Србије 

Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoди сe у склaду сa зaкoнoм , нaкoн гoдину дaнa oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe. Здрaвствeнa устaнoвa дом здравља Пожаревац стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 3 гoдине, и дoдeљeн joj je сeртификaт брoj A-101-09/2013. Рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 12.12.2014 гoдинe oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa.

Општи утисак је да се у Дому здравља Пожаревац у протеклих годину дана уложио значајан труд да се према препорукама Агенције за акредитацију унапреди квалитет, што је за резултат имало унапређење нивоа квалитета у односу на период у коме је извршено спољашње оцењивање

Детаљнији извештај са општим утикском оцењивача можете преузети овде Извештај

 

08.12.2014.

Редовна  годишња  посета  спољашњих  оцењивача  агенције  за  акредитацију  Републике Србије 

Спољашњи  оцењивачи агеницје за акредитацију обићи ће  Дом здравља Пожаревац 12.12.2014. године,  ради  редовне  контроле  поштовања  стандарда  добијене  акредитације. 

 

НОВЕМБАР 2013

НА ОСНОВУ ФИНАЛНЕ ОЦЕНЕ И ФИНАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА АЗУС-А Д.З. ПОЖАРЕВАЦ ЈЕ ДОБИО АКРЕДИТАЦИЈУ НА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНЕ.

НАЈАВЉЕНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ Д.З. ПОЖАРЕВАЦ

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије образовала је тим за спољашње оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга, који ће посетити нашу установу у периоду од 27. до 30. октобра 2013.године. Тим за спољашње оцењивање спроводи оцењивање у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа примарне здравствене заштите у складу са Правилником о акредитацији здравствених установа.Овај тим ће дати коначно мишљење о квалитету рада Дома здравља Пожаревац.

Молимо све пацијенте за разумевање , стрпљење и сарадњу током акредитациопе посете јер акредитација Дома здравља доприноси како бољем раду запослених тако и пацијентима који су корисници наших услуга.

Управа Дома здравља

Ажурирано 08,10,2013,

У оквиру Пројекта  ,, Пружање унапређених услуга на локалном нивоу,, Дом здравља , јула месеца , закључио је са Министарством здравља Републике Србије уговор о суфинансирањупоступка акредитације Дома здравља Пожаревац


Након тога са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије закључен је уговр о акредитацији чиме је практично почео процес акредитације Дома здравља , а одлуком директора именовано је лице за координацију акредитације.


Процес акредитације има изузетно важан значај како за запослене тако и за кориснике услуга, с обзиром да успоставња одрешене стандарде и принципе у раду,


Прва посета представника Агенције за акредитацију обављена је 7.11 2012. Године, након чега су формирани тимови за акредитацију по областима као и тим за усвајање и ревидирање процедура. До краја године урађене су неопходне процедуре за рад  .


Осим послова израде процедура обављају се и други неопходни послови који су везани за акредитацију: подизање квалитета пружања здравствених услуга; подизање нивоа хигијене, опремање санитарних просторија,