ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА

 

Делатност Дома здравља, као здравствене установе на примарном нивоу, дефинисана је чланом 95 Закона о здравственој заштити и обухвата превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску помоћ, општу медицину, здравствену заштиту жена и деце, патронажну службу, лабораторијску и другу дијагностику, превенцију и лечење у области стоматолошке здравствене заштите, здравствену заштиту запослених, као и санитетски превоз.


У обављању делатности Дом здравља води рачуна о једнакој доступности у очувању здравља кроз перманентан и квалитетан рад. Рад Дома здравља регулисан је Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Уредбом о плану мреже здравствених установа, Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствених служби, Правилником о условима и начину унутрашње организације здравствених установа, Националним стратегијама у областима здравствене заштите као и другим прописима који се односе на рад здравствених установа.

Дом здравља Пожаревац је установа посвећена очувању и унапређењу здравља становника општина Пожаревац и Костолац.

Основни циљ је превенција обољевања становништва и то кроз:


- перманентан рад на спречавању или раним откривању масовних незаразних болести и малигних обољења,
- афирмацију здравог начина живота,
-  борбу против ризичног понашања
-  подизање опште здравствене културе


Репутацију коју је Дом здравља стекао карактеришу:

 • Јасно одређена мисија и визија
 • Вредност и квалитет рада
 • Одговорност за рад
 • Управљачке способности
 • Солидни финансијски услови
 • Капитал знања и способности запослених и менаџмент тима

У свом раду и пословању Дом здравља поштује следеће принципе:

 • Професионалност
 • Квалитет
 • Морал
 • Етичност
 • Мотивација