ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

 

У току 2012. године Дом здравља Пожаревац је у оквиру обавезне континуиране медицинске едукације, велики број својих запослених послао на курсеве, семинаре, конгресе или стручне састанке из области која је релевантна за њихов стручни рад и то 85,33% ( републички просек је 74% ).

Путем обавештења на јавним местима, корисници су информисани о врсти услуга, које се могу пружити у Дому здравља, као и о видовим аи износима учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите.

      Реформе у здравству су постале светски фенимен у двадесет првом веку. Примена професионалног модела организације биће омогућена имплементацијом одговарајућих законских прописа и планова, који морају бити засновани на адекватним ресурсима. Носиоци примарне здравствене заштите морају постати изабрани лекари и њихови тимови, као прва линија уласка у систем здравствене заштите. Изабрани лекар мора бити слободан избор сваког корисника здравствене заштите. Сам систем финансирања мора поћи од здравствених потреба грађана, приоритета у задовољавању тих потреба и реално могућих издвајања за примарну здравствену заштиту. Дом здравља Пожаревац стерми потпуном интегрисању у  локалну заједницу, усмерен на превентивне здравствене програме и остварењу потребне функционалне повезаности са вишим нивоима здравственог система, целовито, континуирано и суштински.