Организација Дома здравља

 

Контакт:

Све службе Дома здравља се могу добити преко централе на броју 012 222 666

У оквиру Дома здравља, који територијално покрива општину Пожаревац и градску општину Костолац, осим здравствене службе у Пожаревцу организован је и огранак  у Костолцу.
У оквиру здравствене службе у Пожаревцу организоване су следеће организационе јединице:

Подаци о организацији и руководству(преузимање)

 

Директор
Драган др. Ракић
Тел. 012-222-440

 

 • У  Дому здравља Пожаревац  организoване  су следеће организационе јединице.

  Служба за здравствену заштиту деце,са одсеком развојно саветовалиште;
  Служба за здравствену заштиту школске деце, са одсеком саветовалиште за младе;
  Служба за здравствену заштиту жена, са одсек цитолошке лабораторије;
  Служба за здравствену заштиту одраслихса амбулантама у сеоским насељима: Баре, Брадарац, Брежане, Бубушинац, Дрмно, Кличевац, Лучица,Забела и Одељење Поливалентне патронаже.
  Служба кућног лечења;
  Служба за здравствену заштиту радника;
  Служба за хитну медицинску помоћ;
  Служба за стоматолошку здравствену заштитуодраслих са одсеком болести уста и зуба, одсеком пародонтологије и оралне медицине,одељењем протетике, одсек оралне хирургије и одсек за здравствену заштиту одраслих у огранку  Костолац;
  Служба за дечју и превентивну стоматологију са одељењем дечје и превентивне стоматологије и амбулантама у дечјем вртићу ,“Пчелица“ у ОШ ,,Десанка Максимовић“, ,,Вук Караџић,“ , ,,Свети Сава“, ,Доситеј Обрадовић“, ,,Краљ Александар,“ и у Економско-трговинској школи, одељењем ортопедије вилице и зуба, одсеком дечје и превентивне стоматологије у огранку Костолац са амбулантом у ОШ ,, Јован Цвијић“.
  Служба за радиолошку и УЗ дијагностику са одсеком радиолошке и УЗ дијагностике у огранку Костолац;
  Служба за лабораторијску дијагностику са одељењем за лабораторијску дијагностику у огранку Костолац;
  Служба  социјалне медицине;
  Одсек информатике;
  Одељење стерилизације, уништавања медицинског отпада и медицинског снабдевања са одсеком стерилизације;
  Служба  за правне и економско финансијске послове  са одељењем правних и општих послова, одсеком кадровских и општих послова, одсек ППЗ и физичко техничког обезбеђења, одсеком радничког одмаралишта на Копаонику, одељењем за економско финансијске послове, одсеком плана, анализе и интерне контроле, одсеком за обрачун зарада и накнада зарада, одсеком финансијске оперативе, одсеком финансијског рачуноводства, одсеком основних средстава и ситног инвентара и одељењем за јавне набавке;
  Служба техничких и сличних послова са одсеком техничких послова, одсеком  одржавања хигијене и одсеком санитетског транспорта;


 • У Дому здравља организован је  и огранак у Костолцу са следећим ужим организационим јединицама:
  Одељење за здравствену заштиту деце,  и школске деце;
  Одсек за здравствену заштиту жена;
  Служба  за здравствену заштиту одраслих са амбулантама усеоским насељима: Кленовник, Острово, Петка и Стари Костолац
  Одeљење за поливалентну патронажу;
  Одсек  за  кућно лечење;
  Одељење за здравствену заштиту радника са одсек  специфичне здравствене заштите на коповима ТЕ КО  ,, Дрмно“.
  Служба техничких и сличних послова  са одсеком санитетског превоза.