Заштитник права осигураника

РФЗО заштитник права осигураника у Дому здравља Пожаревац је:

   Снежана Гвозденовић, дипломирани правник

   Дом здравља Пожаревац

   Јована Шербановића 10 , 12000 Пожаревац

   зграда медицине рада, соба број,

   сваког радног дана od 08 - 15 časova

   Директан телефон : 012/543-785 и 064/8522-824

   Flajer A5  FrontFlajer A5  Back

   Сва заинтересована осигурана лица, здравствени радници као и запослени о наведеном могу се информисати помоћу Брошуре - преузмите брошуру pdf

   Заштитник права осигураника
   Право на приговор једно је од права пацијената предвиђено Законом а здравственој заштити. Ово право пружа пацијенту могућност да изрази своје незадовољство, укаже на учињену грешку, пропуст или некоректно понашање здравственог радника, те да уз помоћ заштитника права реши проблем и оствари своје право из области здравствене заштите и здравственог осигурања.

   Законом о здравственој заштити утврђена су основна права пацијената. У здравственом систему пацијент има право на:


   •Доступност здравствене заштите
   •Обавештење
   •Слободан избор
   •Приватност и поверљивост информација
   •Самоодлучивање и пристанак
   •Увид у медицинску документацију
   •Тајност података
   •Пристанак на медицински оглед
   •Приговор
   •Накнаду штете
   •Обавештење јавности

    

   Како се подноси приговор?
   Приговор заштитнику упућује се лично, а ако корисник здравствених услуга то није у могућности, уместо њега може да уради неко из његове уже породице или нека трећа особа коју он овластио. Заштитник не узима у обзир анонимне приговоре.
   Пракса је да се изражено незадовољство преда у писаној форми али ако се корисник одлучи да се усмено обрати, заштитник ће направити записник о томе.
   У приговору је потребно навести детаљан опис спорне ситуације, кад и где се догодила, име и презиме здравственог радника против којег се подноси приговор, датум подношења приговора и личне податке корисника, ради достављања одговора и евектуалног успостављања комуникације са пацијентом. Потребно је приложити и доказе ако су они неопходни.

    

    

   САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

   ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове заштите права пацијената и сарађује са  надлежнима у здравственим установама на територији града Пожаревца;  пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената; поступа по поднетим приговорима на начин прописан законом; по приговорима сачињава извештаје које у законским роковима доставља подносиоцу приговора, директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе на територији града Пожаревца;

   САВЕТНИК  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

   Најдановић Саша дипл. правник